خدایا یعنی میرسه روزی که دیگه ما آدما گناه نکنیم.آخه گناه کردن چه قدر لذت دارد که همه غرق آن شده ایم.

خــــــــــدایا از این حرفا گذشته میشه مریضا رو شفا بدی،یه چیز دیکه میگم جمله ام را تموم میکنم،

ظــــهور آقا مون مولامون آقا صاحب زمان را نزدیک بفرما.